30 Σεπ 2009

E.E.: Δράσεις για πιο «πράσινες» αστικές μετακινήσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα περιεκτικό σχέδιο δράσης για την αστική κινητικότητα. Στο σχέδιο δράσης προτείνονται συγκεκριμένα μέτρα που θα βοηθήσουν τις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές να επιτύχουν τους στόχους τους για βιώσιμη αστική κινητικότητα.

Tο σχέδιο δράσης αποτελεί συνέχεια της Πράσινης Βίβλου για την αστική κινητικότητα που εγκρίθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 2007. Στο πλαίσιο του διαλόγου που ακολούθησε την έγκριση της Πράσινης Βίβλου επιβεβαιώθηκε ότι η δράση σε επίπεδο ΕΕ στον τομέα της αστικής κινητικότητας θα αποφέρει πρόσθετη αξία, ενώ ταυτόχρονα δεν θα θιγούν οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρμοδιότητες.

Η συμφόρηση στις πόλεις, τα οδικά ατυχήματα, η ατμοσφαιρική ρύπανση και η κατανάλωση ενέργειας, όλα αυτά επηρεάζουν αρνητικά την ευρωπαϊκή οικονομία και τις συνθήκες ζωής κάθε ευρωπαίου πολίτη. Περισσότερο από το 70% του πληθυσμού της ΕΕ κατοικεί σε αστικές περιοχές, ενώ περί το 85% του ΑΕΠ της ΕΕ παράγεται σε αστικές περιοχές.

Περίπου 40% των εκπομπών CO 2 και 70% των εκπομπών των λοιπών ατμοσφαιρικών ρύπων από τις οδικές μεταφορές οφείλονται στην κυκλοφορία στις πόλεις. Επιπλέον, ένα στα τρία θανατηφόρα οδικά ατυχήματα συμβαίνει σε αστικές περιοχές.

Δράσεις

Το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει μείγμα προτάσεων. Για παράδειγμα, προκειμένου να βελτιωθούν τα δικαιώματα των επιβατών στις αστικές δημόσιες συγκοινωνίες, η Επιτροπή θα συνεργαστεί με τον κλάδο για την κατάρτιση συνόλου εθελοντικών δεσμεύσεων. Η Επιτροπή θα συνεχίσει επίσης να υποστηρίζει έργα έρευνας και επίδειξης, π.χ. για οχήματα χαμηλών και μηδενικών εκπομπών. Συμπληρωματικώς, θα καθιερωθούν πρακτικές διασυνδέσεις μεταξύ της αστικής κινητικότητας και των σημερινών πολιτικών της ΕΕ σε θέματα υγείας, συνοχής και αναπηρίας.

Στις λοιπές δράσεις συγκαταλέγεται πρωτοβουλία για τη βελτίωση των ταξιδιωτικών πληροφοριών και η συνέχιση της υποστήριξης της Επιτροπής σε εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κοινού, όπως π.χ. η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Για να επισπευσθεί η υιοθέτηση βιώσιμων σχεδίων αστικής κινητικότητας από τις τοπικές αρχές, η Επιτροπή θα ετοιμάσει ενημερωτικό υλικό και θα ξεκινήσει δραστηριότητες κατάρτισης και διαφήμισης. Η Επιτροπή θα εκπονήσει επίσης έγγραφα οδηγιών επί σημαντικών θεμάτων αυτών των σχεδίων, όπως για τη διανομή εμπορευμάτων στις πόλεις και ευφυή συστήματα μεταφορών για τις αστικές μετακινήσεις. Η Επιτροπή θα βελτιώσει επίσης τη δυνατότητα διάθεσης εναρμονισμένων στατιστικών στοιχείων, θα διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης εκείνης με τους γείτονες της Ευρώπης, και θα συγκροτήσει βάση δεδομένων με πληροφορίες σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές για την αστική κινητικότητα.

Τέλος, η Επιτροπή θα προσπαθήσει να βελτιστοποιήσει τις σημερινές πηγές κοινοτικής χρηματοδότησης και θα εξετάσει τις μελλοντικές σχετικές ανάγκες.

Οι δράσεις θα αρχίσουν εντός της επόμενης τετραετίας. Η Επιτροπή θα επανεξετάσει τον βαθμό προόδου το έτος 2012 και θα αξιολογήσει την ανάγκη επιπλέον δράσης.

πηγή: Ναυτεμπορική

Δεν υπάρχουν σχόλια: